Pages

21 September 2016

How to make better pictures without pro gear

Pakalbėkime apie fotografiją, draugai. Kai blog'ų rašymas, Instagram, Facebook puslapiai atrodo darosi vis populiaresni ir populiaresni, svarbi viso to dalis tampa nuotraukos. Mes visi matome gražias nuotraukas internete ir pagalvojame: ,,Norėčiau ir aš mokėti taip fotografuoti, bet aš neturiu vienų tų didelių ir brangių kamerų.'' Jei būtent tu taip manai, leisk man pasakyti, jog jei turi gerą fotoaparatą tai nebūtinai reiškia, jog pradėsi daryti puikias nuotraukas, tad neprarask vilties jei vienos jų neturi. Žinoma, gero fotoaparato turėjimas reiškia geresnę nuotraukų kokybę ir panašiai, bet tai nėra esminis dalykas. Šiame įraše aš noriu pasidalinti patarimais, kaip galite pagerinti savo nuotraukų kokybę be profesionalios įrangos, tad pradėkime.


Let's have a talk about photography, folks. As blogging, Instagraming, Facebook pages seems more and more trending, essential part of it becomes pictures. We all see beautiful pictures on the internet and think ,, Wish I could make something like that, but I don't have one of those big expensive cameras. '' If you think like this, let me tell you that if you have a good camera it doesn't necessary mean you will be making great pictures so don't lose your hope if you don't have one. Of course having a good camera means better pictures quality and so on, but it is not a main key. In this post, I want to share some tips how can you improve your pictures without having professional gear so let's start. 
Visų pirma, noriu pasakyti, jog aš nesu profesionali fotografė ir nemanau, kad kada nors tokia būsiu, bet fotografuodama, ką nors beveik kiekvieną dieną, tikrai kažką išmokau ir žinau pagrindines fotografijos subtilybes, kurias noriu, kad žinotumėte ir jūs jei jums patinka fotografuoti. Visos nuotraukos šiame įraše fotografuotos fotoaparatu Nikon D3100

1. Šviesa

Nemanau, kad yra kažkas svarbesnio už šviesą. Jei pradėjai fotografuoti, nuo šiol dienos šviesa bus tavo geriausias draugas! Pasinaudok šviesa kol ji yra ryškiausia! Jei nuotraukas darai uždaroje erdvėje, suplanuok savo dieną priklausomai nuo šviesos. Ką turiu omenyje, jog jei dienos metu dirbi, bet retkarčiais kažką fotografuoji, nepalik tai vakarui kai nėra natūralios šviesos. Pasilik laisvo laiko savaitgalį ar kurią nors kitą laisvą dieną toms nuotraukoms padaryti. Šviesa yra pagrindinis raktas geros nuotraukos link! Kaip pavyzdys nuotrauka Nr. 1 fotografuota  13- ą valandą dienos kai šviesa mano bute bene ryškiausia (šiuo metu), o nuotrauka Nr. 2 fotografuota 19-ą valandą vakaro, tad galite matyti skirtumą. Abi nuotraukos yra neredaguotos ir fotografuotos naudojant auto funkciją. First of all, I want to say that I am not a professional photographer and I don't think so I will ever be, but from taking pictures almost every single day, I definitely learned something and know the basic and essential things of photography which I want you to learn as well if you interested in picture taking. All the pictures in this post is taken by Nikon D3100. 

1. Light

I don't think so there is something more important than light. If you started taking pictures, day light from now on will be your best friend! Take the most you can during day time when the sun is the brightest! If you are taking indoor pictures, plan your day according the sun. What I mean by that is if you are working, but occasionally you are taking pictures of something, don't leave this for evening when there is no light. Leave free time on weekend or any other free day to capture those pictures. Light is success for good pictures! As an example picture Nr. 1 is taken at 1 p.m when light is the brightest at my home (at the moment) and picture Nr. 2 is taken at 7 p.m. so you can see the difference. Both pictures not edited and taken using Auto mode.  

2. Pajausk savo fotoaparatą

Dažniausiai pasitaikanti klaida, kurią matau žmonės daro kai nusiperka fotoaparatą, yra tai, jog jie neskaito instrukcijos ir iš karto pradeda fotografuoti naudodami auto funkciją. Turiu prisipažinti, šią klaidą padariau ir aš. Kai nusipirkau fotoaparatą, pirmus net 2 metus nepaėmiau instrukcijos į rankas!  Norint užfiksuoti geriausius kadrus su savo fotoaparatu, jūs turite išmokti ir sužinoti ką jūsų fotoaparatas sugeba. Išmok apie ISO, išlaikymą, fokusavimą ir t.t. Turi pajausti fotoaparatą ir sužinoti, ką gali su juo padaryti. Būtent tai šiuo metu mokinuosi daryti ir aš, jog išmokčiau naujų dalykų. Tad praleisk šiek tiek laiko skaitydamas instrukciją, žiūrėdamas video, eksperimentuodamas ir pamatysi, jog su laiku tobulėsi!


3. Žiūrėk plačiau

Nesvarbu, ką bandai užfiksuoti, ar tai būtų žmogus ar tiesiog kavos puodukas, niekada nežiūrėk tik į vieną tašką. Tai dar viena pasitaikanti klaidą, kurią matau pradedantieji daro. Kai peržiūri nuotraukas, kurias padarei dažnai gali pasakyti: ,,Oh, nemačiau tos šiukšlių dėžės'', ar ,, Nemačiau to žmogaus už tavęs.'' Tad prieš fotografuodamas, pirmiau apsižvalgyk kas yra už objekto kurį nori fotografuoti. 


4. Fokusuok ant teisingo objekto

Išmok naudotis fokusu. Tam, jog nufotografuotum ryškią nuotrauką, fokusuok ant tinkamo objekto. Fotoaparatas turi auto fokusavimą ir rankinį fokusavimą, tad išbandyk abu ir pažiūrėk, kuris variantas tau lengvesnis ir priimtinesnis naudojimui. Mano patarimas, jei esi pradedantysis, pirmiau naudok automatinį fokusavimą. 


5. Atrask save

Nedaryk visko! Šiuo metu egzistuoja labai daug ir skirtingų fotografijos rūšių. Vestuvių fotografija, mados, maisto, produktų, gamtos, žmonių ir sąrašas gali tęstis...Tu negali daryti visų šių dalykų gerai, tad nešvaistyk savo laiko netinkamiems. Visų pirma, eksperimentuok ir taip, fiksuok viską ir greit pamatysi, ką tau patinka fotografuoti ir kas tau sekasi geriausiai. Visos šios fotografijos rūšys skirtingos ir reikalauja skirtingų žinių ir dalykų išmokti bei sužinoti, tad kai tik suprasi ką tau patinka fotografuoti ir kas tau sekasi geriausiai, susikoncentruok būtent ties tuo ir greit pamatysi, jog darysi gražias nuotraukas nesvarbu kokį fotoaparatą turėtum. Viskas ateis su praktika.


6. Redagavimas

Nesvarbu, kokią gerą nuotrauką padarei, tikriausiai tau vis tiek reikės bent šiek tiek ją paredaguoti. Kuo profesionalesnę įrangą ir fotoaparatą turi, tuo mažiau reikia redagavimo. Asmeniškai aš, nesu prieš nuotraukų redagavimą, bet stengiuosi savo nuotraukas redaguoti tik šiek tiek, tad jos yra gana natūralios. Būtinas redagavimui dalykas manau yra šviesa. Nesvarbu kad ir kokioje ryškioje dienos šviesoje užfiksavai momentą, tau vis tiek, šiek tiek reikės ją pašviesinti. Ypatingai žiemos metu kai lauke nėra šviesu arba net šviesos nėra visiškai. Šiais laikais tau nereikia turėti Photoshop programos, nes gali rasti įvairių programų su daugybę filtrų tiesiog savo telefone. Jei nori atlikti tik mažus ir pagrindinius redagavimo veiksmus kompiuteriu, patariu Picasa programą. Jūsų telefonui galiu rekomenduoti Whitagram, Snapseed ir Remix programėles.

7. Kompozicija

Tai dalykas, kuris gali pakeisti visą nuotrauką kardinaliai. Kalbant apie fotografavimą atviroje erdvėje, tiksliau žmogaus fotografavimą, geriausiam kadrui turi rasti tinkamą vietą ir foną. Sakykime, nori nufotografuoti savo draugę ir ji nusipirko ilgą, baltą suknelę, kurią nori dėvėti. Jei nufotografuosi ją kol ji sėdės ant suoliuko parke negausi tokio rezultato, kurį gali gauti jei ją nufotografuosi vaikštančią dideliame, žaliame miške tarp medžių. Supratai apie, ką aš? Viskas yra kompozicija! Nefotografuok tiesiog bet kokioje vietoje ir tiesiog pajausk vietą ir sukurk kompoziciją. Jei nori geriausio rezultato, turi viską planuoti. Drabužius, vietą, spalvas, laiką.
Jei fotografuoti nori uždaroje erdvėje ir nori geriausio rezultato, technika ta pati - sukurk kompoziciją. Sakykime nori nufotografuoti tiesiog puodelį kavos. Nedaryk to iškart ir pagalvok šiek tiek. Naudok gražų puoduką ir priderink prie jo spalvas ir foną. Pavyzdys: sekančios nuotraukos rodo, kaip kompozicija gali pakeisti nuotrauką.


--------------------------------------------


2. Feel your camera

The common mistake I see is that most of the people when they buy a camera, they don't read manuals and they just start taking pictures with auto mode. I have to admit, I did the same mistake as well. After I bought my camera, 2 years I didn't take a guide book to my hands even! So don't do that! In order to make the best pictures you can with your camera, you have to learn what your camera is capable of. Learn about ISO, shutter speed, focus range etc. You have to feel your camera and know what you can do with it. This is currently what I am trying to do and learn more new things. So take time and read manuals, look videos, experiment and you will get better! 


3. Look wider

No matter what are you trying to capture, whether is a human or just a cup of coffee, don't look only at one single point. This is one more common mistake I see beginners do. When you look at your pictures you took, you can say: ,,Oh, I didn't see that garbage bag'', or ,,I didn't see that person behind you.'' So before taking any kind of picture, first look what is behind the object you are taking! 


4. Focus on a right spot

Learn using focus. In order to make clear picture, focus on a right thing. There is auto focus or manual focus so try both and find which suits you better. My advice, if you are just a beginner, start with auto focus first.

5. Find yourself

Don't do everything! Now there is way too many different type of photography. Wedding photography, fashion, food, products, nature, human and list can go on... You can't do all these things good so don't waste your time on wrong ones. First of course, experiment and capture everything and soon you will see what you like the most and what are you good at. All these types of photography is different so they require different things to know and to learn so as soon as you will find what you like and what you are good at, focus mainly on that, and soon you can start making really amazing pictures and doesn't matter what kind of camera you have. 

6. Editing

Doesn't matter how great picture you took, still you probably will need to at least edit a bit. As professional gear you have, as less editing you need. Well, personally me, I am not against pictures editing, but I try edit my pictures just a little bit so they are quite natural when you think. Essential thing to edit I think it's light. No matter in what bright day light you took your picture, you still probably need make it lighter by editing. Especially in winter time when light outside it's not great or I should say there is no light at all. Now you don't need to have a photoshop as you can find many apps even with various filters to use. If you want to make only basic things on computer, I suggest Picasa program. For your phone I can suggest Whitagram, Snapseed and Repix apps. 

7. Concept

It's a thing which can change the picture completely. If you are taking outdoor picture, more specifically, human's picture then for the best shot, you have to find the best location and background. Let's say you want to take a nice picture of your friend and she bough long white dress she wants to wear. If you will take her picture just while she is sitting on the bench in park, you won't get the same result as you can, if you will take her picture when she is walking somewhere between trees in a big green forest. Did you get what I mean? It's all about the concept! Don't take pictures just in a random place, feel the place and create the concept. If you want the best result, plan everything. Clothes, colours, location, time. 
If you are taking outdoor picture and want to have the best result, same technique - create concept. Let's say you want to take a simple cup of coffee. Don't do this immediately and just think a bit. Use nice cup and match colour of your cup with the background. As an example the next pictures shows how concept can change the picture.No comments:

Post a Comment

Blog design by KotrynaBassDesign