Pages

23 August 2016

7 Effective Tips To Save Your Money

Kai kalba pasisuka apie matematiką, aš esu visai niekam tikusi. Bet kai kalba pasisuka apie skaičiavimą ir pinigų taupymą, save galėčiau apibūdinti kaip gana patyrusią. Kaip pavyzdys, šiuo metu už didžiausią vertę turinčius daiktus kaip Iphone ar MacBook ar keliones į Paryžių ar skirtingus Turkijos miestus mokėjau pati iš savo kišenės ir tai galėjau sau leisti nes visada su savimi turėjau užrašų knygutę kurioje žymėdavau kiekvieną uždirbtą ir išleistą centą. Šiame įraše nusprendžiau su jumis pasidalinti patarimais kaip galite sutaupyti. Visi patarimai kuriais pasidalinsiu yra iš mano patirties. Nieko google sistemoje neieškojau ir tiesiog norėjau pasidalinti patarimais kuriuos išmokau  metams bėgant. Tad štai, 7 efektyvūs patarimai kaip galite sutaupyti. 


When the subject turns about math, I am the worst. But when the subject turns about counting and saving your money, I can describe myself as quite experienced one. As an example, the most expensive things that I own right now such as Iphone or MacBook or holidays that I made such as to Paris or different cities of Turkey I paid from my own money and I was able to afford it because I always had a notebook near me where I was writing down all the cents that I earned and that I spent. In this blog post I have decided to share with you some tips how to save your money. All the tips I am going to share with you is from my experience. I didn't googled anything and I just wanted to share with you what I learned in years. So here you go. 7 effective tips to save your money. 
1. Išsikelk sau tikslą. - Mano nuomone, tai pirmas dalykas kurį privalai padaryti. Tu turi vizualiai įsivaizduoti kam tu taupai. Nori naujo telefono? Sužinok tikslią jo kainą, jog žinotum kiek tau reikės susitaupyti. Nori naujų batų? Sužinok kainą. Nori atostogų? Vėl gi sužinok kainą kiek turėsi sumokėti už bilietus, viešbutį ir t.t. Kai kurie dalykai pavyzdžiui kaip atostogos gali neturėti tikslios kainos ir sunku suskaičiuoti viską centas į centą, bet vis tiek pabandyk tai padaryti nes tai tikrai padeda. Žinojimas dėl ko tu dirbti tave garantuotai motyvuos. 

2. Skaičiuok kiekvieną centą. - Sakydama tai turiu omenyje, jog turi susiplanuoti savaitės / mėnesio biudžetą. Tai dalykas, kuris visai neperdėtai gelbėja mane daugybę metų. Aš visada skaičiuoju kiek aš turiu ir kiek aš turėsiu išleisti mokesčiams ir visiems tiems panašiems dalykams. Gali planuoti savo įprastą biudžetą arba gali planuoti biudžetą kol atostogauji ar esi kur nors išvykęs tam tikram laikotarpiui kaip tarkim Erasmus. Aš turiu mažą užrašų knygutę kur planuoju savo mėnesinį biudžetą. Lapo viršuje užsirašau kiek per mėnesį uždirbu / esu susitaupiusi. Vėliau pasižymiu kiek turiu sumokėti už nuomą, mokesčius, transportą, maistą ir tada kiek laisvų pinigų lieka arba kiek per mėnesį galiu atsidėti, jog pasiekčiau savo tikslą / daiktą kurį noriu įsigyti jei toks yra mano sąraše. Visi mes žinome kiek mes turime sumokėti už transportą ar nuomą, bet kai viską užsirašai viskas pasidaro aiškiau. Taip pat tarkim jei aš turiu 100 eurų per mėnesį už kuriuos galiu nusipirkti ką noriu bet Rugpjūtį aš išleidau tarkim 150 eurų, vadinasi Rugsėjo pirmą savo biudžeto plane parašysiu - 50 eurų, nes Rugpjūtį išleidau daugiau negu galėjau. Ši sistema tikrai veikia, bet jei tik tu užsirašynėsi ir skaičiuosi viską ir jei elgsiesi su savimi griežtai. Kitaip nieko nebus. 


1. Set your goal.  In my opinion it's the thing you should do first. You must visually imagine for what you are saving for. You want a new phone? Learn exact price of it to know how much you have to save. You want new shoes? Learn the price. You want to have holidays? Again learn the price how much you will have to pay for your tickets, hotel etc. For some of the things as holidays you can't count the price penny to penny, but still try to do that because it really helps. Knowing for what you are working keeps you motivated for sure. 


2. Count every penny. - By that I mean that you should make your weekly / monthly budget. Thats the thing which literally saving my butt many years. I always count how much I have and how much I will have to pay for my taxes and all those kind of things. You can plan your budget on a regular basis or plan your budget if you are on your holidays or away somewhere for a specific time of period like Erasmus as an example. I have a little notebook where I am planning my monthly budget. At the top of the page I write down how much money per month I make / have saved up. Later I mark down how much I have to pay for my rent, taxes, monthly transportation, food and then how much money left or how much per month I can put away in order to get my goal / item I want if I have one on my list. All of us knows how much we have to pay for transport and rent, but when you writing everything down it makes everything more easy. Also if let's say I have 100 euro per month to spend for anything I want, but I spent on August 150 then the 1st of September on my budget plan I will write - 50 euro from September because on August I spent more than I should. This system really works, but only if you write and count everything and ONLY if you act strict with yourself. Otherwise it won't work.  
3. Čekiai yra raktas. - Neišmesk nei vieno gauto čekio. Manau beveik kiekvienas iš mūsų susidūrė su situacija kai atidarę piniginę mes nematome jokių grynųjų pinigų nes viskas ką mes matome yra čekiai. Maistas, rūbai, kinas, restoranai ir sąrašas gali tęstis ir tęstis... Jei nori sutaupyti, pasiimk visus tau duodamus čekius. VISUS! Tau jų reikės nes tada galėsi suskaičiuoti kiekvieną centą ir galutinę sumą įrašyti į savo savaitės / mėnesio biudžeto planą. Tai yra būtent ką aš ir darau nes tokiu būdu aš galiu matyti ar viršijau savo limitą ar ne. Bei čekių laikymas yra puikus būdas pamatyti kam daugiausiai išleidi pinigų ir taip gali sumažinti savo išlaidas. 

4. Tau nereikia piniginės.  - Ar tau būtina visur su savimi pasiimti piniginę? Atsakymas yra ne. Jei tu nori išeiti į lauką ir tiesiog pasivaikščioti po pakrantę, tau nereikia piniginės. Mėgaukis gamta. Ir tam tau nebūtina rankose laikyti kavos ar ledų. Arba jei nori tiesiog susitikti su draugais tiesiog pasiimk su savimi tam tikrą pinigų sumą nes tai tave sulaikys nuo tokių minčių kaip ' nesvarbu, noriu dar vieno' , ar ' šiandien kaina nesvarbi '. Jei neturi šalia savęs piniginės vadinasi neturi pinigų ir vadinasi taip gali sutaupyti. 


5. Pasidaryk namuose. - Manau daugelis iš mūsų sutiks, jog bene didžiausia pinigų dalis kurią išleidžiame skirta mažiems kvailiems dalykams kurių mums iš tikrųjų nelabai ir reikia. Oh, šita kava kainuoja tik 2 eurus, tad nusipirkim nes tai puikus pasiūlymas. Na, mėnesio pabaigoje atlik visų tų dviejų eurų skaičiavimą ir pamatysi kad galiausiai tavo ekonominiai situacijai tai nebuvo toks jau ir puikus pasiūlymas. Pasidaryk kavą namuose. Tu tikrai tai gali. Arba nemažai pinigų mes išleidžiame įvairiems užkandžiams, tad pasidaryk juos namuose ir įsidėk į rankinę nes jei pasijusi alkanas tuo metu kai esi kažkur išėjęs ir turėsi po ranka savo užkandžių tai tave sustabdys nuo užkandžių ir maisto pirkimo.


3. Receipt is a key. - Don't drop any receipt you got. I think almost all of us faced with situation when we open wallet and we can't see any cash inside, because all you can see is just receipts. Groceries, clothes, cinema, restaurants and list can go on and go on... If you want to save up, take all receipts you got. ALL OF THEM! You will need them because then you will count every penny you spent and you will write final price into your weekly / monthly budget plan. That's exactly what I am doing because in a way like this I can see whether I exceeded my limit or not. Also keeping receipts is a great way to see for what you are spending the most money and for what you can reduce your spendings. 


4. You don't need wallet. - Do you actually need to carry your wallet all the time? Answer is no. If you want to go out just for a walk in a coast you don't need your wallet. Just enjoy the nature. And for that you really don't need to carry coffee or ice cream in your hand. Or if you want to meet with your friends just take specific amount of money because it will stop you from saying ' anyway, let's buy another one' or 'price doesn't matter today, '. If you don't have wallet near you it means you don't have money and that means you will save your money.  

5. Do things at home. - I think most of us will agree that the biggest amount of our money goes for stupid little things which we don't actually need that much. Oh, this coffee cost just 2 euro, let's take it because it's a great deal. Well, in the end of the month make a calculation of all those 2 euros you gave and you will see that it wasn't so much great deal to your economy after all. Make coffee at home! You really can do that! Or we also spending lots of money for snacks so just make some snacks at home and put them in your bag because if you will get hungry while you are outside it will stop you from buying snacks or food from the shop. 
6. Išmok pasakyti ne.  - Tai dalykas kuris užtruko kol išmokau tai padaryti. Tu nusprendei taupyti, sveikinu, taip ir toliau. Bet ką tu girdėsi gan dažnai yra ' Eikime pažiūrėti filmo' , 'Oh, mes taip ilgai nesimatėme, tad pavakarieniaukime kartu ', 'Mačiau puikų pasiūlymą savaitgalio išvykai, tad važiuokime. ' Žinoma mes visi norime nueiti į kino teatrą, vakarieniauti mieste ir išvykti kur nors savaitgaliui, bet ne visi iš mūsų tai galime sau leisti. Žinau, jog nori susitikti su draugais, bet kartais turi mokėti pasakyti ne jei nori sutaupyti. Bet tai nereiškia, jog turi sėdėti namuose, ne. Gali pasiūlyti draugams vietoj to išeiti pasivaikščioti, nueiti į parką ir pasidaryti fotosesiją, žaisti stalo žaidimus ir t.t. Tiesiog būk kūrybingas ir puikiai gali leisti laiką neišleisdamas pinigų. 

7. Pasirink. - Mums visiems reikia vandens, nes tai yra būtinas dalykas. Mums visiems reikia ir tualetinio popieriaus, nes tai taip pat būtinas dalykas, bet ar tau tikrai reikia tiek batų? Drabužių? Kosmetikos? Aksesuarų? Ne. Jei tu negali sau leisti turėti visko ko nori, tiesiog pagalvok ir priimk sprendimą ko tau reikia labiausiai. Pirk tuos dalykus kurių tau tikrai reikia, o ne kurių šiaip norėtum. Pavyzdžiui turiu draugę kuriai rūpi kaip ji atrodo ir visas savo santaupas ji išleidžia rūbams ir todėl ji neturi kompiuterio, televizoriaus ar kameros. Aš visiška priešingybė. Mano pasirinkimas yra taupyti technologijoms tad todėl neturiu daug drabužių ar kosmetikos. Tad jei tavo ekonominė situacija nėra gera, priimk spendimą kokių dalykų tau reikia gyvenime. Jei investuosi tik į tuos dalykus kurių tau tikrai reikia, vieną dieną gali iš to ir uždirbti ir tada galėsi leisti sau daug daugiau. Sakydama tai, turiu omenyje, jog jei tu perki daug drabužių, gali daryti derinių nuotraukas ir vėliau iš to papildomai užsidirbti siūlydama savo stiliaus patarimus kitiems. Arba jei tu perki daug kosmetikos vėliau gali daryti makiažą kitiems. Arba jei tu perki kameras ir panašius dalykus, gali teikti fotografavimo paslaugas. Jei savo santaupas išleisi investuodama į savo hobį, gal vieną dieną galėsi iš to papildomai užsidirbti ir tada galėsi nusipirkti tai apie ką visada svajojai, bet anksčiau to negalėjai padaryti. 


6. Learn to say no. - That's the thing which took me some time to learn doing it. You have decided to save your money so congratulations for that, keep going! But what you will hear quite a lot is 'Let's go to see a movie' , 'Oh, we haven't met for so long so let's have a dinner together' , 'I saw a great offer for a weekend to have a trip so let's do it'. Well, of course all of us wants see movies, have dinners and weekend trips all the time, but not all of us can afford that. I know you want to go out with your friends, but sometimes you really have to say no if you want to save money. But it doesn't mean you have to sit in home, no! You can offer to your friend instead to have a long walk, go to a park and make some pictures, play board games and so on. Just be creative and you still can have lots of fun without spending money! 

7. Make a choice. - We all need water because it's essential thing. We all need and toilet paper because it's also essential thing, but do you really need so many shoes? Clothes? Make up? Accessories? No. If you can't afford to have everything, then think and make a choice what you need the most. Buy the things which you really need, not only because you just want to. As an example I have a friend who cares how she looks so she saving her money always for new clothes and because of that she don't have computer,tv or any camera. And I am totally opposite of that. My choice is to save money for all technology things so because of that I don't have much of clothes or make up. So if your economy is not so great make a choice what kind of things you need in your life. If you will buy only those things you need maybe one day you will afford have anything you want. By that I mean if you buying so many clothes maybe you can make fashion pictures and later make extra money from it by giving fashion tips to others. Or if you buy so many make up, maybe later you can offer do make up to someone. Or if you buying cameras and related things you can take pictures for someone. So if you going to spend money on your hobby only, maybe one day you will make money from it and you will be able to buy other things you always wanted. 


No comments:

Post a Comment

Blog design by KotrynaBassDesign