Pages

4 July 2016

How much you know about Ramadan?

Šiandien yra paskutinioji Ramadano diena. Šis įrašas greičiausiai turėjo pasirodyti pačią pirmąją Ramadano dieną, bet ir paskutinioji nėra taip jau blogai, ar ne? Iš poros draugų, gyvenančių Lietuvoje teko ne kartą išgirsti įvairius, kartais juokingus klausimus apie religiją ar Ramadaną, tad supratau, kad nemažai žmonių žino labai, labai mažai, tad prieš mėnesiui pasibaigiant būtinai norėjau parašyti šį įrašą ir pateikti trumpą ir pagrindinę informaciją apie tai kas būtent yra tas Ramadano mėnuo? 


Today is the last day of Ramadan. I suppose this post had to appear on my blog on the very first day of Ramadan, but the last day it's also not so bad, right? Not one time my Lithuanian friends asked  me different, sometime silly questions about religion or Ramadan, so I realized that a lot of people don't know much so before month ends I wanted to write this post to give short and basic information about what Ramadan is? 
Pagrindinė informacija:

Ramadanas - tai devintasis mėnuo pagal Islamo mėnulio kalendorių. Šis mėnuo trunka 29-30 dienų priklausomai nuo mėnulio formos. Kiekvienais metais šis mėnuo prasideda 11-12 dienų anksčiau nei pernai, tad per savo gyvenimą žmogus gali sulaukti Ramadano mėnesio tiek vasarą, tiek žiemą. Šį mėnesį musulmonai susilaiko nuo valgymo, gėrimo, rūkymo, lytinių santykių ir kitų žalingų įpročių kaip melo, apkalbų, įžeidinėjimo ir t.t. Šių dalykų susilaikoma nuo aušros iki saulėlydžio. Kadangi kiekvienoje vietovėje saulė kyla ir leidžiasi skirtingu laiku, tad ir pasninkas prasideda ir baigiasi skirtingu laiku. Pasninkas yra privalomas visiems suaugusiems, išskyrus tuos, kurie kenčia nuo ligų, keliauja,  yra senyvo amžiaus žmonės, vaikai, diabetikai, nėščios moterys, moterys maitinančios krūtimi bei moterys mėnesinių dienomis ( už šias praleistas dienas moterys atlieka pasninką po Ramadano ). 

Pasninkas:

Pasninkas trunka nuo aušros iki saulėlydžio. Maistas prieš saulei patekant ir pradedant pasninkauti vadinasi Sahur, o maistais ir laikais kai baigiama pasninkauti vadinamas Iftar. Paprastai Iftar metas pradedamas stikline vandens ar datulėmis, nes pasak tradicijos pranašas Muhamedas savo pasninką sulaužydavo būtent trimis datulėmis. Įdomus faktas: 2016 -ais metais musulmonai Danijoje pasninkauja ilgiausiai, net 21-ą valandą per parą kai tuo tarpu musulmonai Argentinoje pasninkauja tik 9 valandas ir 30 minučių.

Basic information:

Ramadan - is the ninth month of the Islamic calendar. The month lasts 29-30 days based on the visual sightings of the crescent moon. Every year the beginning of Ramadan moves and starts 11-12 days earlier so person during lifetime can have Ramadan both, in summer and winter. While fasting from dawn until sunset, Muslims refrain from consuming food, drinking liquids, smoking, engaging in sexual relations and refrain from bad habits such as lying, backbiting, insulting, etc. As in every place sun rises and descends in different time so and fasting starts and ends in different time. Fasting is obligatory for all adults, except those who are suffering from illness, traveling, are old, kids,  pregnant, diabetic, women who breastfeeding or women during menstrual bleeding ( for these days women fast later after the Ramadan). 

Fasting:

Fasting lasts from dawn until sunset. The pre-dawn meal before the fast is called Sahur and the meal at sunset that breaks the fast is Iftar. Usually Iftar starts by drinking water or eating dates as according to tradition Muhammad broke fast with three dates. Interesting fact: In 2016 Muslims in Denmark will observe the longest fasting period 21 hours while in the meantime Muslims in Argentina will fast the least number of hours 9 hours and 30 minutes.


Maldos ir labdara:

Šį mėnesį musulmonai ne tik pasninkauja, bet ir stengiasi atsisakyti žalingų įpročių kaip melo, apkalbų ir panašiai. Šis mėnesis skirtas savęs dvasiniam lavinimui taip pat. Stengiamasi išlikti ramiems, geriems ir turėti švarią sąžinę bei sielą. Kiekvieną dieną musulmonai meldžiasi penkis kartus į dieną, bet Ramadano laikotarpiu atliekama papildoma nakties malda vadinama Terawih. Bei visą mėnesį žmonės stengiasi tiesiog daugiau melstis ir skaityti Koraną. Labdara Islame yra svarbus vaidmuo, bet Ramadano mėnesį labdara vadinama Zekat yra privaloma visiems tiems kurie turi darbą ar nesusiduria su ekonominiais sunkumais. Fiksuota suma santaupų turi būti atiduota vargšui ar tiesiog prasčiau gyvenantiems žmonėms giminėje ar artimųjų rate. 

Likimo naktis:

Svarbiausia ir pati švenčiausia naktis metuose yra Likimo naktis. Musulmonai tiki, kad būtent šią naktį pirmasis Korano apsireiškimas buvo siųstas pranašui Muhamedui nurodant, kad būtent ši naktis yra geriau nei tūkstantis mėnesių (tinkamo garbinimo). Tikima, kad šią naktį visos maldos bus išgirstos ir priimtos o nuodėmės atleistos, tad šią naktį musulmonai meldžiasi ypatingai daug. 
Manoma, kad ši naktis yra viena iš nelyginių naktų per paskutiniąsias dešimt Ramadano naktų. 


Pray and charity:

This month Muslims not only fasting, but refrain from bad habits as lying, backbiting and so on. This month is a time of spiritual reflection. People trying to stay calm, be good and have a clear conscience and soul. Typically Muslims pray five times per day (salat), but during this month extra night pray Terawih is referred  And just during all the month people are trying to pray and read Quran more. Charity has very important role in Islam, but during Ramadan charity called Zekat is obligatory for everyone who have job or don't meet with any financial discomfort. A fixed percentage of the persons's saving is required to be given to the poor or any family member or close person who has low incomes. 


Night of Power:

The most important and holiest night of the year is night of power. Muslims believe that the first revelation of the Quran was sent down to Muhammad stating that this night was better than one thousand months ( of proper worship). It is believed that in this night all the prayer will be heard and accepted and sins will be forgiven so during this night Muslims pray much more. Also it's believed that this night is occurred on an odd-numbered night during the last ten days of Ramadan. 

No comments:

Post a Comment

Blog design by KotrynaBassDesign